Διαδικασία εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής

Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου τα μέλη ΔΕΠ ενημερώνουν για τον αριθμό των μεταπτυχιακών φοιτητών που μπορούν να απασχολήσουν και ορίζουν τα θέματα των διπλωματικών. Ο μέγιστος αριθμός θέσεων είναι τρία (3) άτομα ανά διδάσκοντα (εκτός εξαιρέσεων).

Μετά το πέρας των εξετάσεων του 1ου εξαμήνου κάθε σπουδαστής καταθέτει τρεις επιλογές επιβλέποντα (κατά σειρά προτίμησης) . Ο/Η διευθυντής /ντρια του ΠΜΣ και σε συνεργασία με τα μέλη ΔΕΠ καθορίζει τους επιβλέποντες, λαμβάνοντας υπόψη: α) την πρόοδο των φοιτητών αφού o μεταπτυχιακός φοιτητής με τη μεγαλύτερη βαθμολογία (πρώτου εξαμήνου) έχει πρώτος την δυνατότητα να επιλέξει τον επιβλέποντα που επιθυμεί β)απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη καθηκόντων επίβλεψης διπλωματικής είναι αντίστοιχα ο επιβλέποντας να αποδεχθεί τον φοιτητή .

Ακολούθως ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση στην γραμματεία του Τμήματος στην οποία αναγράφονται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής του εργασίας, ο επιβλέπων και η Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένου και του επιβλέποντος). Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Η επικύρωση της διαδικασίας γίνεται από την Γενική συνέλευση του Τμήματος και ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του δεύτερου εξαμήνου. 

Για την ειδική ομάδα των Μεταπτυχιακών φοιτητών, που απασχολούνται στη Βιομηχανία, θα πρέπει κατά την εγγραφή τους να έχουν εξασφαλίσει την δυνατότητα εκπόνησης της διπλωματικής τους εργασίας στον επαγγελματικό τους χώρο. Πιο συγκεκριμένα οι φοιτητές αυτοί εκπονούν τη διπλωματική τους, υπό την επίβλεψη ενός μέλους ΔΕΠ (από τους διδάσκοντες του ΠΜΣ) και ενός υπεύθυνου (κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος ή διδακτορικού) από τον χώρο εργασίας τους. Τα δυο άλλα μέλη της τριμελούς επιτροπής ορίζονται όπως ορίζει ο νόμος για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 

Κατά την διάρκεια εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατή η αντικατάσταση του επιβλέποντα ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (μετά από απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος) αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος (π.χ. παραίτηση, ασθένεια κ.λ.π.).

Η ολοκλήρωση της εκπόνησης και της συγγραφής της μεταπτυχιακής εργασίας γίνεται μετά το τέλος του δευτέρου εξαμήνου. Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα χρήσης του δικαιώματος παράτασης σπουδών του φοιτητή μετά από αίτηση του στη Συντονιστική Επιτροπή και κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Η παράταση σπουδών σύμφωνα με τον κανονισμό μπορεί να χορηγηθεί μέχρι ένα έτος ενώ συνολικά η διάρκεια σπουδών καθορίζεται στα έξι (6) εξάμηνα συμπεριλαμβανομένων των τριών (3) εξαμήνων κανονικής φοίτησης.

Λεπτομέρειες σύνταξης της διπλωματικής εργασίας καθώς και κανόνες της Ακαδημαϊκής και ερευνητικής δεοντολογίας αναφέρονται με λεπτομέρεια στο Κανονισμό Εκπόνηση και Σύνταξη Διπλωματικής Εργασίας και στο Κανονισμό δεοντολογίας της έρευνας αντίστοιχα.

Μετά την αποπεράτωση εκπόνησης της διπλωματικής, ακολουθεί η προφορική παρουσίαση της εργασίας και η εξέταση από την τριμελή εξεταστική επιτροπή. Η παρουσίαση της από τον φοιτητή υποστηρίζεται ενώπιον ακροατηρίου το οποία καλείται να παρευρεθεί (κατόπιν πρόσκλησης) σε συγκεκριμένη ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από τη Σ.Ε. 

Οδηγίες υποβολής μεταπτυχιακής εργασίας

Η κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών σε ηλεκτρονική μορφή στην Κεντρική Βιβλιοθήκη είναι υποχρεωτική και προαπαιτούμενο για τη διαδικασία της απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10580/3-11-06 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου.

Για την ηλεκτρονική κατάθεση της μεταπτυχιακής εργασίας και την παραλαβή σχετικής βεβαίωσης από την Κεντρική Βιβλιοθήκη απαιτείται να σταλεί ηλεκτρονικά από τους φοιτητές μόνο μέσω του πανεπιστημιακού τους email, ένας αριθμός εγγράφων.

  1. Το ‘Έγγραφο παράδοσης μεταπτυχιακής εργασίας’ (το βρίσκετε στην διεύθυνση https://www.lib.auth.gr/)συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο αποκλειστικά από τον/την υποψήφιο/α και υποχρεωτική σφραγίδα από τη Γραμματεία του Τμήματός του/της πριν την παράδοσή του στη Βιβλιοθήκη.
  2. ένα ενιαίο και μοναδικό αρχείο μορφής .pdf, που θα περιέχει ολόκληρη την εργασία (μαζί με το εξώφυλλο).
    – Το pdf θα πρέπει να είναι το ακριβές τελικό αντίγραφο της εργασίας όπως αυτή κατατέθηκε στο αντίστοιχο τμήμα.
    – Το pdf αρχείο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30 MB και να μην είναι κλειδωμένο.
    – ΠΡΙΝ την υποβολή του pdf στην υπηρεσία μας κάντε έναν έλεγχο αντιγράφοντας τμήμα του κειμένου από το pdf σε οποιοδήποτε γνωστό κειμενογράφο (word, σημειωματάριο). Ελέγξτε αν εμφανίζεται σωστά (κείμενο, γραμματοσειρές, μαθηματικοί τύποι, σχεδιαγράμματα). Αν δεν εμφανίζεται σωστά, θα πρέπει να κάνετε εκ νέου μετατροπή της εργασίας σας σε pdf αλλάζοντας τις ρυθμίσεις. 
  3. ένα ξεχωριστό αρχείο (.doc ή .docx) με την περίληψη (ελληνική-αγγλική) αντίστοιχα σε ΜΙΑ ενιαία παράγραφο (χωρίς άλλες παραγράφους), δακτυλογραφημένη πεζούς χαρακτήρες και κεφαλαίους όπου χρειάζεται (αυστηρά σύμφωνα με το παράδειγμα περίληψης) και χωρίς μαθηματικούς τύπους ή πολυτονικούς χαρακτήρες. Η κάθε περίληψη δεν πρέπει να ξεπερνά τις 500 λέξεις.
  4. συμπληρωμένο ηλεκτρονικά το αρχείο ‘Στοιχεία μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας‘ σε μορφή .doc ή .docx συμπληρωμένο με πεζούς χαρακτήρες και κεφαλαίους όπου χρειάζεται (αυστηρά σύμφωνα με το παράδειγμα).

Η προβλεπόμενη βεβαίωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και της ορθότητας των στοιχείων των εντύπων καθώς και της πληρότητας των υποβληθέντων αρχείων. 

Η Βιβλιοθήκη ΑΠΘ ΔΕΝ παραλαμβάνει την έντυπη μορφή της μεταπτυχιακής εργασίας.

Μετά τον έλεγχο των εντύπων καθώς και της πληρότητας των υποβληθέντων αρχείων, αποστέλλεται ηλεκτρονικά βεβαίωση από την βιβλιοθήκη ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων που αφορούν την κατάθεση της μεταπτυχιακής εργασίας. Η βεβαίωση αυτή προωθείται ηλεκτρονικά στη γραμματεία του τμήματος Φαρμακευτικής (info@pharm.auth.gr) προς ενημέρωση του και έναρξη της διαδικασίας έκδοσης του πτυχίου μεταπτυχιακού τίτλου. Επιπλέον η βεβαίωση προωθείται στη γραμματεία του ΠΜΣ Βιομηχανική (industrial.pharmacy.pms@gmail.com) προκειμένου να ελεγχθούν οι εκκρεμότητες του φοιτητή και να είναι σε θέση να ορκιστεί.

Τα έγγραφα τα οποία πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά μέσω του πανεπιστημιακού email είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του προγράμματος στην ενότητα «Χρήσιμα έντυπα» καθώς και στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης ΑΠΘ (https://www.lib.auth.gr/) στην ενότητα «Υπηρεσίες» – «Φοιτητές» – «Υποβολή Μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, Διδακτορικών διατριβών και Μεταδιδακτορικών ερευνών»

Scroll to Top