ΠΜΣ-003: Προκλινική και κλινική αξιολόγηση φαρμάκων

Σκοπός/Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις σε θέματα που σχετίζονται με την αξιολόγηση των φαρμάκων σε προκλινικό και κλινικό στάδιο.
Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να σχεδιάσουν και να αξιολογήσουν πρωτόκολλα προκλινικών και κλινικών δοκιμασιών και τα αποτελέσματα αυτών.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Στα πλαίσια του μαθήματος, αναπτύσσονται οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  1. Βιοφαρμακευτική, Βιοφαρμακευτικό Σύστημα Ταξινόμησης. Προσδιορισμός βιοφαρμακευτικών ιδιοτήτων.
  2. Εφαρμογή μοντέλων πληθυσμιακής φαρμακοκινητικής μέσω της πλατφόρμας Simcyp στη φαρμακευτική έρευνα και ανάπτυξη νέων φαρμάκων
  3. Ανάπτυξη νέων φαρμάκων: Φαρμακολογική αξιολόγηση και εφαρμογές, Χορήγηση φαρμάκων και Φαρμακογονιδιωματική προσέγγιση
  4. Βιοδιαθεσιμότητα και βασική φαρμακοκινητική, Μελέτες βιοϊσοδυναμίας και IVIVC
  5. Σχεδιασμός, Διενέργεια και Αξιολόγηση Μελετών Βιοϊσοδυναμίας – Biowaiver Justification
  6. Έλεγχος ρυθμού διάλυσης: χρήση πτερυγίου ή καλαθίσκου. Προσδιορίζεται η περιεκτικότητα σε δραστική ουσία στα δείγματα που προέκυψαν από τον «έλεγχο ρυθμού διάλυσης» με χρήση UV. Εκτιμάται ο ρυθμός αποδέσμευσης σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
  7. Προφίλ αποδέσμευσης δραστικής από δισκία/κάψουλες: πώς αναπτύσσεται μια μέθοδος διαλυτοποίησης, ποια είναι τα καθοριστικά χαρακτηριστικά, σημαντικές παράμετροι στη μέθοδο διαλυτοποίησης, περιγραφή των απαιτήσεων της νομοθεσίας για τη μέθοδο, σημασία της αποδέσμευσης σε 3 pH και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την κατάθεση, ομοιότητα dissolution profile μεταξύ του φαρμάκου υπό ανάπτυξη και του πρωτότυπου, με ποιες μεθόδους μπορεί να αποδειχθεί (f2/ multivariate confidence region/ bootstrap f2), πρακτική σημασία της αποδέσμευσης σε σχέση με την βιοϊσοδυναμία (παραδείγματα  αποτελεσμάτων in vitro σε σχέση με τα αντίστοιχα in vivo), biorelevant dissolution media, in vitro in vivo correlation: μια περιγραφή του τι είναι και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί
  8. Αρχές Ορθής Κλινικής Πρακτικής – Good Clinical Practice (GCP)

Υπεύθυνος Μαθήματος

Διδάσκοντες

Βοηθοί Διδασκαλίας

Οργάνωση Μαθήματος

ECTS: 8

Διαλέξεις: 8
Εφαρμογή σε Η/Υ: 3

Φόρτος Εργασίας

200 – 240 ώρες
Διαλέξεις/Εργαστήρια: 70 ώρες
Προσωπική προσπάθεια: 130 ώρες

Διαλέξεις Μαθήματος

εβδομάδα

Διδάσκοντες

Μορφή διδασκαλίας

Περιγραφή διδακτικής ενότητας

1η

Καχριμάνης Κυριάκος. 

Καθηγ. Φαρμ. Τεχνολ.  ΑΠΘ

Θεωρία

Βιοφαρμακευτική, Βιοφαρμακευτικό Σύστημα Ταξινόμησης

Προσδιορισμός βιοφαρμακευτικών ιδιοτήτων

2η

 

Μπαρμπαλέξης Παναγιώτης

Αναπλ.  Καθηγ. Φαρμ. Τεχνολ.  ΑΠΘ

Θεωρία /

Βιοδιαθεσιμότητα και βασική φαρμακοκινητική

3η

Μπαρμπαλέξης Παναγιώτης

Αναπλ. Καθηγ. Φαρμ. Τεχνολ.  ΑΠΘ

Θεωρία

Μελέτες βιοϊσοδυναμίας και IVIVC

4η

Βιζιριανάκης Ιωάννης  

Αναπλ. καθ. Φαρμακολογίας

Θεωρία

Ανάπτυξη νέων φαρμάκων Α:Φαρμακολογική αξιολόγηση και εφαρμογές

5η

Βιζιριανάκης Ιωάννης 

Αναπλ. καθ. Φαρμακολογίας

Θεωρία

Ανάπτυξη νέων φαρμάκων Β: Χορήγηση φαρμάκων και Φαρμακογονιδιωματική προσέγγιση 

6η

 

Βιζιριανάκης   Ιωάννης  

Αναπλ. Καθηγ. Φαρμακολογίας ΑΠΘ

Μυστρίδης Γεώργιος MSc, candidate PhD: licensed για τη χρήση της πλατφόρμας Simcyp 

Εφαρμογή σε Η/Υ

Εφαρμογή μοντέλων πληθυσμιακής φαρμακοκινητικής μέσω της πλατφόρμας Simcyp στη φαρμακευτική έρευνα και ανάπτυξη νέων φαρμάκων (part I)

7η

Βιζιριανάκης   Ιωάννης  

Αναπλ. Καθηγ. Φαρμακολογίας ΑΠΘ

Μυστρίδης Γεώργιος MSc, candidate PhD: licensed για τη χρήση της πλατφόρμας Simcyp  

Εφαρμογή σε Η/Υ

Εφαρμογή μοντέλων πληθυσμιακής φαρμακοκινητικής μέσω της πλατφόρμας Simcyp στη φαρμακευτική έρευνα και ανάπτυξη νέων φαρμάκων (part II)

8η

Πατρινός Γεώργιος, Καθ. Φαρμακο-     γονιδιωματικής και Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας, Παν. Πάτρας

Θεωρία

Φαρμακογονιδιωματική στη μεταγονιδιωματική εποχή

 

9η

Πασπαλτζής Ιωάννης MSc, PhD Φαρμακολογία, ΕΔΙΠ Τμήμα Φαρμακευτικής ΑΠΘ

Θεωρία

Εισαγωγικές έννοιες στην Βιοτεχνολογία

10η

Παπαδοπούλου Λευκοθέα

Καθηγ. Φαρμακολογίας ΑΠΘ

Θεωρία

“Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία: Εφαρμογή της τεχνολογίας πρωτεϊνικής μεταγωγής (PTD Technology) για την παραγωγή ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών, στα πλαίσια θεραπευτικής προσέγγισης μονογονιδιακών – μεταβολικών ασθενειών   Part  I

11η

Παπαδοπούλου Λευκοθέα

Καθηγ. Φαρμακολογίας ΑΠΘ

Θεωρία

“Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία: Εφαρμογή της τεχνολογίας πρωτεϊνικής μεταγωγής (PTD Technology) για την παραγωγή ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών, στα πλαίσια θεραπευτικής προσέγγισης μονογονιδιακών – μεταβολικών ασθενειών   Part  II

12η

Παπαδοπούλου Λευκοθέα

Καθηγ. Φαρμακολογίας ΑΠΘ

Εργαστήρια

Αντιμικροβιακά Χημειοθεραπευτικά φάρμακα: Μέθοδος προσδιορισμού ευαισθησίας και αντίστασης μικροοργανισμών σε αντιβιοτικά (Αντιβιόγραμμα)

13η

 

Στέλλα Καυκάλα MSc, candidate PhD  Analytical Development Director, Genepharm

Θεωρία

προφίλ αποδέσμευσης δραστικής από δισκία/κάψουλες

 

14η

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  Θεωρία

Εξέταση του μαθήματος

Γραπτές Εξετάσεις

0%

Εργασίες Μαθήματος

0%

Σχετική Βιβλιογραφία

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, AULTON, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (4Η ΕΚΔ.)

Συγγραφέας: MICHAEL E. AULTON , KEVIN M.G. TAYLOR

Επιμέλεια: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ , ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ

ISBN:9789605832162

Link

Scroll to Top