ΠΜΣ-001: Σχεδιασμός ανάπτυξη και φαρμακολογική αξιολόγηση της δράσης φαρμακομορίων - μελέτες προμορφοποίησης

Σκοπός/Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες  σε θέματα Φαρμακο-ομοιότητας, Σχεδιασμού ενώσεων-οδηγών, Ποσοτικών συσχετίσεων δομής-δράσης, Υπολογιστικής προσομοίωσης της στερεάς κατάστασης, των φυσικομηχανικών ιδιοτήτων των κόνεων, πρόβλεψης και πρόγνωσης κρυσταλλικής μορφολογίας, προμορφοποίησης, μορφοποίησης,  του πολυμορφισμού, Σχεδιασμού στοχευμένων ραδιοφαρμάκων (ραδιοϊχνηθετών), διαγνωστικών ραδιονουκλιδίων  για  SPECT και Θεραπευτικών ραδιονουκλιδίων, των αντικαρκινικών φαρμάκων και των αρχών της φαρμακογονιδιωματικής, τη σύνθεση, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη φαρμακων, των Διαδικασιών Καλής Πρακτικής (Good Manufacturing Procedure), διασφάλισης Ποιότητας τελικού προϊόντος, των Ορθών πρακτικών διανομής.

Από τη διδασκαλία του μαθήματος αυτού, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες θα αποκτήσουν μια σφαιρική εμπειρία των απαιτήσεων/δυσκολιών που συναντώνται στον σχεδιασμό μιας ένωσης προς Φάρμακο, προϊόν ύψιστης τεχνολογίας και αγαθό μέγιστης προστιθέμενης αξίας. Εφαρμογή της γνώσης στη πράξη. Διερεύνηση, ανάλυση, συνδυασμός δεδομένων και πληροφορίας με εφαρμογή των κατάλληλων τεχνολογιών.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Στα πλαίσια του μαθήματος, αναπτύσσονται οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Μελέτη προμορφοποίησης-μορφοποίησης σε σύγχρονες φαρμακοτεχνικές μορφές. Ποσοτικές συσχετίσεις δομής δράσης (QSAR), Φυσικοχημικές ιδιότητες, Xημειομετρία, Προσομοίωση, Βασικές αρχές, Παραδείγματα 2D και 3D-QSAR  σχέσεων για διάφορους μοριακούς στόχους. Μοντέλα ΑDMET. Μοντέλα προσομοίωσης. Επιλογή στερεής φάσεως – Έλεγχος πολυμορφισμού. Φυσικομηχανικές ιδιότητες κόνεων (μέγεθος, σχήμα, ροή, συμπιεστότητα). Υπολογιστική προσομοίωση της στερεάς κατάστασης (πρόβλεψη, κρυσταλλικός πολυμορφισμός, εκτίμηση μηχανικών ιδιοτήτων, πρόγνωση της κρυσταλλικής μορφολογίας). Σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντων:  Επιλογή εκδόχων και παράγοντες που τους καθορίζουν στην παραγωγή στερεών φαρμακευτικών προϊόντων (Δισκίων). Στοιχεία ανάπτυξης αντικαρκινικών φαρμάκων. Φαρμακοκολογική και φαρμακογονιδιωματική  προσέγγιση. Σχεδιασμός, Παραγωγή και Έλεγχος Ποιότητας Ραδιοφαρμακευτικών (προ) Σκευασμάτων. Ανάπτυξη μεθόδων παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου σκευασμάτων και προσκευασμάτων ραδιοφαρμάκων.

Υπεύθυνος Μαθήματος

Διδάσκοντες

Οργάνωση Μαθήματος

ECTS: 8

Διαλέξεις: 12
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1
Εφαρμογή σε Η/Υ: 1

Φόρτος Εργασίας

200 – 240 ώρες
Διαλέξεις/Εργαστήρια: 70 ώρες
Προσωπική προσπάθεια: 130 ώρες

Διαλέξεις Μαθήματος

Εβδομάδα

Διδάσκοντες

Μορφή διδασκαλίας

Περιγραφή διδακτικής ενότητας

1η

 

Χατζηπαύλου-Λίτινα  Δήμητρα

Καθ. Φαρμ. Χημεία ΑΠΘ  

Θεωρία

Ποσοτικές συσχετίσεις δομής δράσης (QSAR), Φυσικοχημικές ιδιότητες, Xημειομετρία, Προσομοίωση, Βασικές αρχές, Παραδείγματα 2D και 3D-QSAR  σχέσεων για διάφορους μοριακούς στόχους

2η 

Χατζηπαύλου-Λίτινα  Δήμητρα 

Καθ. Φαρμ. Χημεία ΑΠΘ  

Θεωρία

Μοντέλα ΑDMET. 2) Θεωρία της υβριδοποίησης,

3η

Χατζηπαύλου-Λίτινα  Δήμητρα 

Καθ. Φαρμ. Χημεία ΑΠΘ  

H/Y

Μοντέλα ΑDMET. 3) Η αρχή Μulti-target,  ligands design

 

4η

Νικολάου Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής  Φαρμακευτικής Χημείας, ΑΠΘ

Θεωρία

DESIGNING DRUGS TO AVOID TOXICITY

5η

Μπαρμπαλέξης Παναγιώτης  Αναπλ. Καθηγ. Φαρμ. Τεχνολ.  ΑΠΘ

Θεωρία

Φυσικομηχανικές ιδιότητες κόνεως (μέγεθος, σχήμα, ροή, συμπιεστότητα)

6η

Καχριμάνης  Κυριάκος 

Καθηγ. Φαρμ. Τεχνολ.  ΑΠΘ

θεωρία

Επιλογή στερεάς φάσης – έλεγχος πολυμορφισμού

7η

Καχριμάνης  Κυριάκος

Καθηγ. Φαρμ. Τεχνολ.  ΑΠΘ

Θεωρία / εφαρμογές σε  Η/Υ

Υπολογιστική προσομοίωση της στερεάς κατάστασης (πρόβλεψη, κρυσταλλικός πολυμορφισμός, εκτίμηση μηχανικών ιδιοτήτων, πρόγνωση της κρυσταλλικής μορφολογίας)

8η

 

Βιζιριανάκης   Ιωάννης , Αναπλ. Καθηγ. Φαρμακολογίας ΑΠΘ 

Θεωρία

Στοιχεία ανάπτυξης αντικαρκινικών φαρμάκων. Φαρμακολογική και φαρμακογονιδιωματική  προσέγγιση.

9η

 

Παπαγιαννοπούλου  Διονυσία

Αναπλ. Καθ. Ραδιοφάρμακα, ΑΠΘ

Θεωρία

Σχεδιασμός, Παραγωγή και Έλεγχος Ποιότητας Ραδιοφαρμακευτικών (προ) Σκευασμάτων. Ανάπτυξη μεθόδων παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου σκευασμάτων και προσκευασμάτων ραδιοφαρμάκων (π.χ. προσκευάσματα τεχνητίου και [18F]FDG).

10η

Kωνσταντίνος Καγκάδης Ph.D. General Manager CBL Patras S.A.

Θεωρία

Λυοφιλοποίηση part I

11η

Kωνσταντίνος Καγκάδης Ph.D. General Manager CBL Patras S.A. 

Θεωρία

Λυοφιλοποίηση part II

12η

Καραβάς   Ευάγγελος  

Phd., Αντιπρόεδρος ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ

Vice President of Research & Industrial Operations and Director

Θεωρία

Μελέτη προμορφοποίησης-μορφοποίησης σε σύγχρονες φαρμακοτεχνικές μορφές

13η

Σώρας  Γιώργος

Phd, Rnd and RA Manager

Θεωρία

Σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντων:  Επιλογή εκδόχων και παράγοντες  που τους καθορίζουν στην παραγωγή στερεών φαρμακευτικών προϊόντων (Δισκίων)

14η

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Θεωρία

Γραπτές Εξετάσεις

0%

Εργασίες Μαθήματος

0%

Σχετική Βιβλιογραφία

Εγχειρίδιο εξατομικευμένης ιατρικής – Eξελίξεις στη νανοτεχνολογία, στη χορήγηση φαρμάκων και στη θεραπευτική

Επιμέλεια: Ιωάννης Σ. Βιζιριανάκης

ISBN:9789601224831

Link

Scroll to Top