ΠΜΣ-002: Εισαγωγή στη Βιομηχανική Φαρμακευτική Ανάλυση

Σκοπός/Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί: να αναπτύξουν μέθοδο ποιοτικού ποσοτικού προσδιορισμού δύο ή τριών ουσιών με UV και να την εφαρμόσουν σε φαρμακευτικά σκευάσματα.
Επιπλέον οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εκπαιδεύονται σε όλες τις ‘in process” αναλύσεις που σχετίζονται με την απελευθέρωση μιας παρτίδας σκευάσματος από την μονάδα παραγωγής στην κατανάλωση.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Στα πλαίσια του μαθήματος, αναπτύσσονται οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 1. Εισαγωγή σε αναλυτικές έννοιες: Έλεγχος ποιότητας αναλυτικών μεθόδων. Όροι που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο αναλυτικών διαδικασιών. Βασικοί υπολογισμοί στη φαρμακευτική ανάλυση.
 2. Αξιολογήσεις και στατιστική επεξεργασία αναλυτικών αποτελεσμάτων με εφαρμογή. Φαρμακοποιίες και χρηστικότητά τους ως κατάλληλα εργαλεία εφαρμογής αναλυτικών μεθόδων. Εφαρμογές /Παραδείγματα. Δημιουργία καμπύλης αναφοράς εσωτερικού/εξωτερικού πρωτύπου.
 3. Φασματοφωτομετρίας Υπεριώδους, σε φαρμακευτικές ουσίες και σε φαρμακευτικά φυτά.
 4. Μελέτη σταθερότητας δραστικών σε διαφορετικούς διαλύτες (MeOH, H2O, HCl 0.1N, NaOH 0.1N)και επιλογή του καταλληλότερου για ποιοτικούς ποσοτικούς προσδιορισμούς στο UV.
 5. Περιγραφικά στατιστικά, Εκτιμητική, Αβεβαιότητα Μετρήσεων, όρια εμπιστοσύνης.
 6. Έλεγχος πρώτων Υλών: Γενικές αρχές Φασματομετρίας ατομικής εκπομπής και απορρόφησης. Έλεγχος προσμίξεων βαρέων μετάλλων σε πρώτες ύλες με Φασματομετρία ατομικής εκπομπής επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος ICP-AES)
 7. “In process” Μέθοδοι ελέγχου φαρμάκων: Έλεγχος ρυθμού διάλυσης. Έλεγχος ομοιομορφίας βάρους. Έλεγχος χρόνου καταθρυμματισμού. Ελεγχος ευθρυπτότητας. Έλεγχος ύψους (πάχους) δισκίων. Έλεγχος μηχανικής αντοχής δισκίων.
 8. Ποσοτικός προσδιορισμός μιας δραστικής σε δισκία, με ανιχνευτή UV. Ο προσδιορισμός θα γίνει με εξωτερικό πρότυπο 1ος σημείου
 9. Έλεγχος ομοιομορφίας περιεχομένου (Content Uniformity Test).
 10. Φασματοφωτομετρία παραγώγων. Ποσοτικός προσδιορισμός δύο ουσιών με ανιχνευτή UV και εφαρμογή της μεθόδου «παραγώγιση φασματικών λόγων».
 11. Γενικές αρχές ακτίνων Χ (X Ray), Περίθλαση ακτίνων Χ. Φασματοφωτομετρία υπερύθρου
 12. Λήψη φασμάτων FTIR για την ταυτοποίηση φαρμακευτικών ουσιών. Προσδιορισμός θερμικών ιδιοτήτων φαρμακευτικών ουσιών με την χρήση Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης (DSC) και Θερμοσταθμικής Ανάλυσης (TGA).

Υπεύθυνος Μαθήματος

Διδάσκοντες

Βοηθοί Διδασκαλίας

Οργάνωση Μαθήματος

ECTS: 8

Διαλέξεις: 7
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 5
Εφαρμογή σε Η/Υ: 3

Φόρτος Εργασίας

200 – 240 ώρες
Διαλέξεις/Εργαστήρια: 70 ώρες
Προσωπική προσπάθεια: 130 ώρες

Διαλέξεις Μαθήματος

εβδομάδα

Διδάσκοντες

Μορφή διδασκαλίας

Περιγραφή διδακτικής ενότητας

1η

Μαρκοπούλου Αικ.

Καθηγ. Φαρμ. Ανάλυσης, ΑΠΘ

Θεωρία

Εισαγωγή σε αναλυτικές έννοιες: Έλεγχος ποιότητας αναλυτικών μεθόδων. Όροι που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο αναλυτικών διαδικασιών. Βασικοί υπολογισμοί στη φαρμακευτική ανάλυση. 

2η

Ζαχαρής Κωνσταντίνος  

Αναπλ. Καθηγητής Φαρμ. Ανάλυσης ΑΠΘ

Εφαρμογές σε  Η/Υ

*(Η εκμάθηση των μεταπτυχιακών θα γίνει σε Η/Υ, ανά δύο ασκούμενοι)

– Αξιολογήσεις και στατιστική επεξεργασία αναλυτικών αποτελεσμάτων με εφαρμογή.

-Φαρμακοποιίες και χρηστικότητά τους ως κατάλληλα εργαλεία εφαρμογής αναλυτικών μεθόδων. Εφαρμογές /Παραδείγματα

– Δημιουργία καμπύλης αναφοράς εσωτερικού/εξωτερικού προτύπου

 

Μαρκοπούλου Αικ.        

Καθηγ. Φαρμ. Ανάλυσης ΑΠΘ

Θεωρία

Φασματοφωτομετρίας Υπεριώδους, σε φαρμακευτικές ουσίες

Καριώτη Αναστασία. 

Αναπλ. Καθηγ. Φαρμακογνωσίας ΑΠΘ

Θεωρία

Φασματοφωτομετρία Υπεριώδους σε φυσικά προϊόντα

 

4η

Μαρκοπούλου Αικ.

Καθηγ. Φαρμ. Ανάλυσης  ΑΠΘ

Εργαστήρια

 

Ποσοτικός προσδιορισμός μιας δραστικής σε δισκία, με ανιχνευτή UV.

 Ο προσδιορισμός θα γίνει με εξωτερικό πρότυπο 1ος σημείου

5η

Ζαχαριάδης Γεώργιος ,Καθηγητής Αναλ. Χημείας, ΑΠΘ

Θεωρία

Περιγραφικά στατιστικά, Εκτιμητική, Αβεβαιότητα Μετρήσεων, όρια εμπιστοσύνης

 

6η

Ζαχαριάδης Γεώργιος, Καθηγητής Αναλ. Χημείας, ΑΠΘ

Θεωρία

 

Έλεγχος πρώτων Υλών: Γενικές αρχές Φασματομετρίας ατομικής εκπομπής και απορρόφησης

Έλεγχος  προσμίξεων βαρέων μετάλλων σε πρώτες ύλες με Φασματομετρία ατομικής εκπομπής επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος ICP-AES)

7η

Κούσκουρα Μαρία MSc, PhD

Θεωρία

“In process” Μέθοδοι ελέγχου φαρμάκων

8η

Ιωάννης Παρθενιάδης, MSc, candidate PhD

Εργαστήρια

*(Η εκμάθηση των μεταπτυχιακών θα γίνει / δύο ασκούμενους)

-Έλεγχος  ύψους (πάχους) δισκίων. Έλεγχος ομοιομορφίας βάρους. -Έλεγχος χρόνου καταθρυμματισμού. -Έλεγχος ευθρυπτότητας. -Έλεγχος μηχανικής αντοχής δισκίων.

9η

Ζαχαρής Κωνσταντίνος  

Αναπλ. Καθηγητής Φαρμ. Ανάλυσης ΑΠΘ

Εργαστήριο

 

-Μελέτη σταθερότητας δραστικών σε διαφορετικούς διαλύτες (MeOH, H2O, HCl 0.1N, NaOH 0.1N)και επιλογή του καταλληλότερου για ποιοτικούς ποσοτικούς προσδιορισμούς στο UV.

10η

Μαρκοπούλου Αικ.

Καθηγ. Φαρμ. Ανάλυσης ΑΠΘ

Εργαστήρια

*(Η εκμάθηση των μεταπτυχιακών θα γίνει / δύο ασκούμενους)

-dissolutionΈλεγχος ρυθμού διάλυσης. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη χρήση πτερυγίου ή καλαθίσκου. 

 

11η

Ζαχαρής Κωνσταντίνος  

Αναπλ. Καθηγητής Φαρμ. Ανάλυσης ΑΠΘ

Εργαστήρια

 

Έλεγχος ομοιομορφίας  περιεκτικότητας (Content Uniformity Test).

 Η δραστική ουσία προσδιορίζεται με κατάλληλη αναλυτική μέθοδο  (UV).

 

12η

 

Μαρκοπούλου Αικ.

Καθηγ. Φαρμ. Ανάλυσης  ΑΠΘ

Θεωρία

Φασματοφωτομετρία παραγώγων

Μαρκοπούλου Αικ.

Αναπλ. Καθηγ. Φαρμ. Ανάλυσης ΑΠΘ

Εργαστήρια

Εφαρμογή σε Η/Υ

Ποσοτικός προσδιορισμός δύο ουσιών με ανιχνευτή UV και εφαρμογή της μεθόδου «παραγώγιση φασματικών λόγων».

 

13η

Καχριμάνης Κυριάκος

 Καθηγ. Φαρμ. Τεχνολ. ΑΠΘ

Θεωρία

Έλεγχος πρώτων Υλών: Γενικές αρχές ακτίνων Χ (X Ray),Περίθλαση ακτίνων Χ

Φασματοφωτομετρία Υπερύθρου

 

14η

Ιωάννης Παρθενιάδης, MSc, candidate PhD, Φαρμ. Τεχνολογία ΑΠΘ

Εργαστήρια

Λήψη φασμάτων FTIR για την ταυτοποίηση φαρμακευτικών ουσιών.

 

Χρήστος Γιουμουξουζης,

MSc, PhD Φαρμ. Τεχνολογία ΑΠΘ

Εργαστήρια

Προσδιορισμός θερμικών ιδιοτήτων φαρμακευτικών ουσιών με την χρήση Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης (DSC) και Θερμοσταθμικής Ανάλυσης (TGA)

 

 

15η

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Θεωρία Εργαστήριο

Γραπτές Εξετάσεις

0%

Εργαστηριακές Ασκήσεις

0%

Σχετική Βιβλιογραφία

Εισαγωγή στη Φαρμακευτική Αναλυτική Χημεία (2η εκδ)

Συγγραφέας: Stig Pedersen-Bjergaard, Bente Gammelgaard, Trine Gronhaug Halvorsen

Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Κ. Ζαχαρής, Αικατερίνη Κ. Μαρκοπούλου

ISBN: 9789605836061

Link

Scroll to Top