Φοίτηση, Δίδακτρα και Υποτροφίες

Διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Βιομηχανική Φαρμακευτική ορίζεται στα τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ενώ ο ανώτατος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθορίζεται συνολικά σε έξι (6) εξάμηνα συμπεριλαμβανομένων των τριών εξαμήνων κανονικής φοίτησης και αυτών μερικής φοίτησης, αναστολής ή παράτασης σπουδών.

cost, slay, miscalculated-1027567.jpg

Τέλη Φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης του προγράμματος είναι 1500€ ανά εξάμηνο και η καταβολή τους γίνεται με την έναρξη κάθε εξαμήνου σύμφωνα με τις οδηγίες της γραμματείας του ΠΜΣ.

Δικαίωμα δωρεάν φοίτησης

Σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4957, μέχρι και το 30% επί του συνόλου των εισαχθέντων μπορεί να φοιτήσει στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών χωρίς την υποχρέωση καταβολής των τελών φοίτησης. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές μπορούν να αιτηθούν το δικαίωμα απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής των τελών φοίτησης ολόκληρου (100%) ή κατά το ήμισυ (50%) του ποσού εφόσον πληρούν οικονομικά κριτήρια και όριο βαθμού πτυχίου (βλ. παρακάτω), όπως ορίζεται από τον νόμο. Η αίτηση απαλλαγής των τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισόδου των φοιτητών στο πρόγραμμα.

Scroll to Top