Κανονισμοί και Πρωτόκολλα

Στο σημείο αυτό μπορείτε να βρείτε του κανονισμούς και τα πρωτόκολλα που ισχύουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Βιομηχανική Φαρμακευτική:

Κανονισμοί Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

 

Καταθέτοντας τη μεταπτυχιακή εργασία, ο μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/τρια υποχρεούται να αναφέρει αν χρησιμοποίησε δεδομένα και  απόψεις άλλων συγγραφέων.

Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης -δημοσιευμένης ή μη- χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος για διαγραφή του/της.

Στις παραπάνω περιπτώσεις -και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/σας καθηγητή/τριας- η Συνέλευση του οικείου Τμήματος  μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της .

Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται στη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. για κρίση και εισήγηση για αντιμετώπιση του προβλήματος  στη Συνέλευση του Τμήματος. Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από μεταπτυχιακό/κη φοιτητή/τρια κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (διατάξεις Ν.5343/1932 (άρθρα 120 έως 123), ΠΔ 160/2008 -23 έως 25)

Άρθρο 1

Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, ορίζεται στις αρχές του 1ου εξαμήνου ακαδημαϊκός σύμβουλος. Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ αναθέτει καθήκοντα Ακαδημαϊκού Συμβούλου μόνο στα μέλη ΔΕΠ του τμήματος Φαρμακευτικής που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Βιομηχανικής Φαρμακευτικής. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος είναι σε επικοινωνία με τον/την Διευθυντή/ντρια  του ΠΜΣ και την πενταμελή συντονιστική επιτροπή προκειμένου να επιλύουν οποιαδήποτε προβλήματα προκύπτουν.

Άρθρο 2

Στα καθήκοντα του Ακαδημαϊκού Συμβούλου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: 

 • Η ενημέρωση των φοιτητών για τους στόχους του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, τις επαγγελματικές δεξιότητες και τα προσόντα των αποφοίτων του προγράμματος. 
 • Η διερεύνηση των αναγκών και ενδιαφερόντων των φοιτητών, η αναζήτηση του τρόπου ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους.  
 • Η επικουρική βοήθεια επικοινωνίας των φοιτητών με τις πανεπιστημιακές αρχές, τα όργανα και τις υπηρεσίες διοίκησης. 
 • Η πληροφόρηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ιδρύματος. 
 • Η πληροφόρηση για το περιεχόμενο των  μαθημάτων, την χρήση των υποδομών των εργαστηρίων του ΠΜΣ, τους τρόπους αξιολόγησης των επιδόσεων των μαθημάτων και οτιδήποτε αφορά τη διευκόλυνση και ολοκλήρωση φοίτησης. 
 • Η συμβουλευτική για την επιλογή θέματος διπλωματικών.  
 • Η διερεύνηση επαγγελματικών ευκαιριών (δημόσιο και ιδιωτικό φορέα, ελεύθερο επάγγελμα, θέση εργασίας στο εξωτερικό). 
 • Η ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο (Φοιτητική μέριμνα,  Συνήγορος του Φοιτητή, Γραφείο Διασύνδεσης, Erasmus κα). 

Άρθρο 3

Ο ρόλος των Ακαδημαϊκών Συμβούλων παραμένει συμβουλευτικός και δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικός χωρίς τη συνεργασία του φοιτητή.  Οι φοιτητές με τη σειρά τους οφείλουν να ενημερώνουν τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο για τις αποφάσεις τους. Την τελική ευθύνη για τις επιλογές τους σε ζητήματα σπουδών φέρουν οι ίδιο οι φοιτητές.

Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος  φροντίζει να έχει συναντήσεις, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, σε τακτά διαστήματα με τους φοιτητές που έχει αναλάβει (τουλάχιστον μία (1) φορά το εξάμηνο) και να συντάσει έκθεση συνάντησης. Στην έκθεσή μπορεί να επισημαίνει δυσλειτουργίες ή ελλείψεις που δημιουργούν προβλήματα στους φοιτητές και να προτείνει μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Η έκθεση κατατίθεται στη συντονιστική επιτροπή προς ενημέρωση της πορείας της επικοινωνίας καθώς και προκειμένου να μεταφερθούν παρατηρήσεις ή/και προβλήματα που αφορούν τη λειτουργία του ΠΜΣ. 

Για την ουσιαστική υποστήριξη των φοιτητών σε ό,τι αφορά τις σπουδές τους, απαραίτητη είναι τέλος η συνεργασία των Ακαδημαϊκών Συμβούλων κάθε ΠΜΣ με το Γραφείο Διασύνδεσης και το Συνήγορο του Φοιτητή

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής θέλει να εκφράσει τη δυσχέρεια του ή την ένσταση του για οποιοδήποτε θέμα, δίνεται η δυνατότητα ειδικού αιτήματος στη πενταμελή Σ.Ε. του μεταπτυχιακού, η οποία με τη σειρά της αποφασίζει και απαντάει στο αίτημα του φοιτητή. Σύμφωνα με την διαδικασία, γίνεται κατάθεση του αιτήματος στην Γραμματεία του ΠΜΣ από τον φοιτητή/φοιτήτρια. Στο αίτημα καταγράφεται με συντομία, σαφήνεια και αντικειμενικότητα, το πρόβλημα. Η Γραμματεία του ΠΜΣ διαβιβάζει το αίτημα στον Διευθυντή και αυτός με τη σειρά του στη πενταμελή Σ.Ε.  Η Σ.Ε. αποφασίζει ή προωθεί στα αρμόδια όργανα Διοίκησης το αίτημα και ενημερώνει τον αιτούντα για τις ενέργειες που έχουν γίνει και τον εν γένει χειρισμό της υπόθεσης, καθώς και για τις αποφάσεις του εκάστοτε αρμοδίου οργάνου διοίκησης.

Μπορείτε να βρείτε το έντυπο στα χρήσιμα έντυπα εδώ.

ΑΙΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Άρθρο 1. Σκοπός πρακτικής άσκησης

Με τη βοήθεια της πρακτικής άσκησης ο φοιτητής αποκτά εξειδικευμένες γνώσεις αιχμής στο πεδίο της βιομηχανικής Φαρμακευτικής που σχετίζονται με την έρευνα, τη παραγωγή, τη μορφοποίηση και τον έλεγχο του φαρμάκου. Ταυτόχρονα εξοπλίζεται με δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και πρωτότυπης σκέψης σε στάδια έρευνας και καινοτομίας της Φαρμακευτικής Επιστήμης, γεγονός που τον καθιστά ικανό να αναπτύξει νέες δραστηριότητες στους χώρους απασχόλησης του.

Αφορά τη μικρής διάρκειας παρουσία φοιτητών/τριών και την άσκηση καθηκόντων σε εν δυνάμει χώρους εργασίας. Πραγματοποιείται σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα Υποδοχής εκτός Πανεπιστημίου υπό την καθοδήγηση στελέχους του Φορέα Υποδοχής και την επίβλεψη μέλους Δ.Ε.Π. ή ΕΔΙΠ. Ο Φορέας Υποδοχής με τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης υποχρεούται:

 • Να τοποθετήσει τον/την ασκούμενο/η φοιτητή/τρια σε θέση Πρακτικής Άσκησης στον τομέα εξειδίκευσης του μεταπτυχιακού προγράμματος και σχετικού αντικειμένου με το αντικείμενο σπουδών του/της φοιτητή/τριας.
 • Να εξασφαλίσει χώρο εργασίας και να αναθέσει καθήκοντα στους ασκούμενους με βάση το αντικείμενο σπουδών τους.
 • Να αναθέσει σε ένα στέλεχός του την επίβλεψη του/της ασκούμενου/ης φοιτητή/τριας, ο οποίος θα πρέπει:
 • να είναι κατ’ ελάχιστο κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
 • να εκπαιδεύσει το/τη φοιτητή/τρια, αφιερωνοντας του τον απαιτούμενο χρόνο,
 • να επιλύσει τυχόν προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης σε συνεργασία με τον επόπτη καθηγητή του ΠΜΣ,
 • Να συμπληρώσει την αξιολόγηση για το Πρόγραμμα και για τους ασκούμενους με τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης
 • Να χορηγήσει στον/στην ασκούμενο/η τη βεβαίωση ολοκλήρωσης της Πρακτικής του/της Άσκησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη χρησιμότητα που μπορεί να έχει στο σπουδαστή η εφαρμογή της πρακτικής άσκησης, το ΠΜΣ ‘Βιομηχανική Φαρμακευτική’ ενθαρρύνει τη διαδικασία παρέχοντας:

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του ΑΠΘ (https://www.praktiki.auth.gr) ασφάλιση έναντι εργατικού ατυχήματος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 2817/2000, παρ. 8, άρθρο 14, εγκ. ΙΚΑ 47/20.6.2000 και Ν. 3232/2004, παρ. 10,άρθρο 15) σε κάθε η φοιτητής/τρια κατά τη διάρκεια της Πρακτικής  του Άσκησης (εκτός των υποτρόφων με οικονομικά κριτήρια) την οποία καταβάλλει το ΠΜΣ μηνιαίως.

Άρθρο 2. Διαδικασία πρακτικής άσκησης

Στο Πρόγραμμα Σπουδών του μεταπτυχιακού ‘Βιομηχανική Φαρμακευτική’ του Τμήματος Φαρμακευτικής  Α.Π.Θ. η πρακτική άσκηση προβλέπεται κατά περίπτωση ως προαιρετική ή υποχρεωτική εκπαιδευτική δραστηριότητα και μπορεί να πραγματοποιηθεί :

 • αντί του δεύτερου σταδίου της διπλωματικής εργασίας (υποχρεωτική)
 • μετά την αποπεράτωση των διδακτικών και εργαστηριακών υποχρεώσεων του μεταπτυχιακού φοιτητή και πριν την ολοκλήρωση των σπουδών και την απονομή του τίτλου σπουδών (προαιρετική).

Αναλυτικότερα, μέρος ή και ολόκληρη η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία δύναται να εκπονηθεί από τους φοιτητές στα πλαίσια της  πρακτικής τους άσκησης, σε κάποια φαρμακευτική εταιρία, σχετικό εργαστήριο ή δημόσιο φορέα (Εσωτερικός κανονισμός άρθρο 8). Σε αυτή την περίπτωση το 1ο στάδιο εκπόνησης της διπλωματικής που αναφέρεται στη συλλογή βιβλιογραφικών δεδομένων γίνεται στις εγκαταστάσεις του ΠΜΣ ενώ το  2ο στάδιο δύναται να πραγματοποιηθεί, ως πρακτική άσκηση, στο φορέα υποδοχής  μετά τη σύμφωνη γνώμη του.  Η διάρκεια της πρακτικής  κυμαίνεται από 3 έως 6 μήνες και εξαρτάται από τις ώρες και ημέρες απασχόλησης του ασκούμενου. Για την επίτευξη των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο ορισμός ενός μέλους ΔΕΠ, διδάσκων του ΠΜΣ, ως επιβλέποντα ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση του φοιτητή καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο  φορέα υποδοχής και ενός επιτηρητή από τον φορέα υποδοχής που διαθέτει ακαδημαϊκούς τίτλους (κατ’ ελάχιστο μεταπτυχιακό δίπλωμα). Για την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης απαιτούνται τα παρακάτω παραδοτέα για κάθε ασκούμενο/η:

 • Ολοκλήρωση διπλωματικής εργασίας
 • Αξιολόγηση από φοιτητή ή/και Φορέα Υποδοχής
 • Βεβαίωση Ολοκλήρωσης από Φορέα Υποδοχής

Η επιτυχής ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης ως διπλωματική σε αυτή την περίπτωση είναι υποχρεωτική και συνεπάγεται την απονομή  24 πιστωτικών μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System ECTS) που αντιστοιχούν στο 2ο στάδιο εκπόνησης διπλωματικής.

Η πρακτική άσκηση προβλέπεται ως προαιρετική εκπαιδευτική δραστηριότητα του Π.Μ.Σ. εφόσον δεν αντικαθιστά την διαδικασία εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση πραγματοποιείται προαιρετικά, μετά την αποπεράτωση των διδακτικών και εργαστηριακών υποχρεώσεων του μεταπτυχιακού φοιτητή και πριν την ολοκλήρωση των σπουδών και την απονομή του τίτλου σπουδών (ορκωμοσία). Στοχεύει στην πρακτική εφαρμογή των  θεωρητικών επιστημονικών γνώσεων που αποκτήθηκαν από την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών και την εξοικείωση των φοιτητών σε πιθανούς χώρους εργασίας. Δύναται να διεξαχθεί σε δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχειρήσεις, εφεξής καλούμενους «φορείς υποδοχής», υπό την εποπτεία διδάσκοντος του προγράμματος σπουδών. Η πρακτική άσκηση δύναται να διεξάγεται και σε φορείς της αλλοδαπής, εφόσον καθίσταται εφικτή η εποπτεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Για την πρακτική άσκηση φοιτητών συνάπτεται ‘σύμβαση πρακτικής άσκησης’ μεταξύ του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), του φοιτητή και του φορέα υποδοχής.

Σε περίπτωση περιορισμένων διαθέσιμων θέσεων πρακτικής άσκησης, που δεν επαρκούν για την κάλυψη του συνόλου των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών του προγράμματος, με απόφαση της συντονιστικής επιτροπής τηρείται σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τα παρακάτω  κριτήρια:

 • Μέσος όρος βαθμών μαθημάτων εξαμήνων (με την προϋπόθεση ότι ο/η φοιτητής/τρια έχει εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα). Σε περίπτωση ισοψηφίας η τελική απόφαση λαμβάνεται από την ΣΕ.
 • Ανάλογα με την ειδικότητα που ζητάει ο φορέας και την εξειδίκευση του ασκούμενου.
 • Σύμφωνα με τις επιλογές ασκούμενου από τον ίδιο τον φορέα

Σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό για τα ΠΜΣ, το κόστος αποζημίωσης και ασφάλισης των φοιτητών για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης βαρύνει κατά προτεραιότητα τους φορείς υποδοχής. Κατ’ εξαίρεση, το κόστος αποζημίωσης και ασφάλισης δύναται να βαρύνει, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, τον προϋπολογισμό συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή έργων χρηματοδοτούμενων από ίδιους ή ιδιωτικούς πόρους που διαχειρίζονται οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.

Άρθρο 3. Ασφάλιση

Σχετικά με την ασφάλιση (λόγω ατυχήματος) οι φοιτητές που διεξάγουν πρακτική άσκηση, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) μέσω του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) (πρώην Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.), σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004 (Α’ 48) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος, το κόστος της οποίας βαρύνει αποκλειστικά τον φορέα υποδοχής. Στο ΠΜΣ ‘Βιομηχανική Φαρμακευτική’ τα έξοδα ασφάλισης για εργατικό ατύχημα αναλαμβάνει (μέσω του ΕΛΚΕ) να τα καταβάλει (από ιδίους πόρους) το μεταπτυχιακό για όλους του φοιτητές εκτός αυτών που εισήχθησαν με υποτροφία για οικονομικά κριτήρια.

Άρθρο 4. Μηνιαία αποζημίωση

Το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης σε φορείς του ιδιωτικού τομέα ανέρχεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του νομοθετημένου κατώτατου βασικού μισθού, εφόσον η πρακτική άσκηση αφορά εκπαιδευτική δραστηριότητα που αντιστοιχεί σε πλήρη απασχόληση σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως. Εάν η πρακτική άσκηση αφορά μικρότερο αριθμό ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης, το ποσό της μηνιαίας αποζημίωσης διαμορφώνεται αναλογικά σύμφωνα με τις συνολικές ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης. Η αποζημίωση δύναται να καταβάλλεται είτε σε μηνιαία βάση είτε με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας της πρακτικής άσκησης. Η χορήγηση αποζημίωσης για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης δεν συνιστά λόγο διακοπής άλλων οικονομικών παροχών που χορηγούνται ή ειδικών επιδομάτων ή συντάξεων που λαμβάνουν ή δικαιούνται να λάβουν οι φοιτητές του Α.Ε.Ι. για άλλους λόγους.

Άρθρο 5. Άδειες

Σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό πρακτικής άσκησης για τα ΠΜΣ, ο/Η ασκούμενος/η δικαιούται να απουσιάζει 1 ημέρα / μήνα κατά τη διάρκεια της Πρακτικής του/της Άσκησης. Οι μέρες απουσίας μπορεί να αφορούν λόγους υγείας, εκπαιδευτικές υποχρεώσεις (π.χ. εξετάσεις). Ο/Η ασκούμενος/η μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ημέρες απουσίας είτε τμηματικά είτε συνολικά. Θα πρέπει να ενημερώσει για την απουσία του/της 2 ημέρες νωρίτερα το ΠΜΣ με email (industrial.pharmacy.pms@gmail.com) και φυσικά το Φορέα Υποδοχής. Σε περίπτωση που δεν ενημερώσει το ΠΜΣ δύο ημέρες νωρίτερα και έπειτα από έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο φοιτητής απουσιάζει από το Φορέα Υποδοχής, η απουσία αυτή θα θεωρείται αδικαιολόγητη και θα αποτελεί λόγο ακύρωσης της σύμβασης.

Scroll to Top