Οργανολογικός Εξοπλισμός

i. Αίθουσα εργαστηριακών ασκήσεων Α, 2ος όροφος κτίριο Βιολογίας, 216 & 216Α
a. Εξοπλισμός: φασματοφωτόμετρα UV (2), Αναλυτικοί ζυγοί (2), Υδατόλουτρα (4), Μετρητής pH (2).

ii. Αίθουσα άσκησης μεταπτυχιακών φοιτητών, 2ος όροφος κτίριο Βιολογίας, 208
a. Εξοπλισμός: Νησίδες Η/Υ (5), HPLC -UV (2), Αναλυτικοί ζυγοί (2), Διάταξη παρασκευής απιονισμένου νερού (1), Κλιματισμός

iii. Αίθουσα εργαστηριακών ασκήσεων Β, 2ος όροφος κτίριο Βιολογίας, 214
a. Συσκευή ελέγχου ρυθμού διάλυσης (dissolution) (2), συσκευή ελέγχου καταθρυμματισμού (1), ελέγχου ευθρυπτότητας (2), παχύμετρα(3), Δισκιοποιητική μηχανή βιομηχανικού τύπου (1), Οργανολογία ημιαυτόματης πλήρωσης σκληρών καψακίων (2), υπερκαταψύκτης (1), UV φασματοφωτόμετρο (1), Οργανολογία μηχανικής αντοχής δισκίων (1), Φυγόκεντρος (1), πλανητικός σφαιρόμυλος υγρής άλεσης (1), Διάταξη παραγωγής απιονισμένου νερού (1)

iv. Αίθουσα μικροβιολογικών ελέγχων, 212Α
a. Θάλαμος νηματικής ροής οριζόντιας κατεύθυνσης (1), Θάλαμος νηματικής ροής κάθετης κατεύθυνσης (1), Μικροσκόπιο αντίστροφης φάσης (1), Διάταξη επωαστήρα αναερόβιων συνθηκών με CO2 (1),

v. Αίθουσα επιφανειακών μετρήσεων 211Α
a. Απαγωγός (1), Οργανολογία λυοφιλοποίησης (1), Ποροσιμέτρο μικρής και μεγάλης πίεσης (2), Διάταξη δυναμικής ρόφησης υγρασίας (1), Διάταξη ρόφησης και εκρόφησης αζώτου (1)

vi. Αίθουσα εργαστηρίου κόνεων, 2ος όροφος κτίριο Βιολογίας, 205
a. Νησίδες Η/Υ (7), Οργανολογία (FTIR) φασματοφωτόμετρου υπερύθρου εξασθενιμένης ολικής ανάκλασης (1), Οργανολογία HPLC -UV (1), Οργανολογία (XRD) περιθλασίμετρου ακτίνων Χ, Οργανολογία 3d printer (2), Οργανολογία φούρνου κενού (1), Οργανολογία λυοφιλοποίησης (1), Στήλη απιονισμένου νερού (1), Ομογενοποιητής (1), Συσκευές Ανάδευσης (stator and rotor) (2), Αναδευτήρες μαγνητικοί (10), Οργανολογία μικρορευστονικής (1), Συσκευή ελέγχου ρυθμού διάλυσης (dissolution) (1), Κλιματισμός

vii. Αίθουσα φυσικοχημικών μετρήσεων, 2ος όροφος κτίριο Βιολογίας, 211
a. Οργανολογία (DSC) διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσηςς (2), Οργανολογία (TGA) θερμοστατικής ανάλυσης (1), Συσκευή υπερήχων (sonicator) (1)

viii. Εργαστήριο Φυσικών μετρήσεων, 2ος όροφος κτίριο Βιολογίας, 215 & 215Α
a. Συσκευές τρισδιάστατων εκτυπώσεων (3d printer) (7), Συσκευή μέτρησης μικροσωματιδίων (nanosizer) (1), Οργανολογία electrospinning (1), Συσκευή ελέγχου ρυθμού διάλυσης (dissolution) υποθέτων (1), HPLC-UV (1), Μικροσκόπια (2), Συσκευή εξώθησης θερμού τήγματος (2), Αναδευτήρες (5), ρεόμετρο (1), Διάταξη κελιών Franz (4), Νησίδες Η/Υ (4),

ix. Εργαστήριο Φαρμακευτικής Ανάλυσης, 2ος όροφος κτίριο Βιολογίας, 201
a . Εξοπλισμός: Διατάξεις χρωματογραφίας υγρού HPLC (3), Αναλυτής μάζας ηλεκτροψεκασμού ESI/Q LC-MS (1), HPLC-FLR (1), HPLC-ELSD (1), Απαγωγός (1), Μετρητής pH (1), διάταξη Φυγόκεντρος (1), Πυριαντήριο (1), διάταξη υπέρηχων (1), διάταξη εκχύλισης στερεής φάσης (SPE) (2).

x. Αίθουσα καθαρού χώρου (clean room), ΚΕΔΕΚ Θέρμη
Προσομοίωση καθαρού χώρου για την παρασκευή δισκίων σε βιομηχανική κλίμακα (υπό κατασκευή)

xi. Εργαστήριο αέριας χρωματογραφίας, 3ος όροφος,
a. Οργανολογία :HPLC-PDA-MS (Thermo Finnigan system), ESI MSQ Plus, (Xcalibur 2.1 software), HPLC-PDA-RI , GC-MS (SHIMADZU QP2010), HPLC-RI, semi-preparative, (HPLC Lab Alliance SeriesIII/RIDetector Shodex), HPLC-UV semi-preparative (Marathon III HPLC Pump/SSI 500 Detector Variable UV/Vis.

Scroll to Top