Εισαγωγή στο μεταπτυχιακό

Προκύρηξη του Προγράμματος

Η προκήρυξη του προγράμματος και των προϋποθέσεων συμμετοχής δημοσιεύονται διαδικτυακά στις ιστοσελίδες του τμήματος Φαρμακευτικής (https://www.pharm.auth.gr) και του ΠΜΣ Βιομηχανική Φαρμακευτική (http://industrial-pharmacy.gr)  κατά τους μήνες Ιούνιο έως και αρχές Σεπτεμβρίου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

  • Η συμμετοχή στο ΠΜΣ Βιομηχανική Φαρμακευτική γίνεται μετά από την καταβολή των εμπρόθεσμων αιτήσεων και των συνοδευτικών δικαιολογητικών εγγράφων των ενδιαφερόμενων σύμφωνα με τις οδηγίες της προκήρυξης κάθε ακαδημαϊκού έτους.
  • Οι αιτούντες θα πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. και συγκεκριμένα πτυχιούχοι των τμημάτων Φαρμακευτικής, Χημείας, Βιολογίας, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Γεωπονίας, Χημικών Μηχανικών ή άλλων συναφών τμημάτων καθώς και πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επιπλέον γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών (bachelor) ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με βασική προϋπόθεση ο τίτλος σπουδών να είναι αναγνωρισμένος από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π).
  • Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π του τμήματος Φαρμακευτικής, μπορούν επίσης να συμμετέχουν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας σε κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Αριθμός Εισακτέων​

Ο αριθμός εισακτέων ανά ακαδημαϊκό έτος έχει οριστεί (βάσει του κανονισμού του ΠΜΣ) κατά μέγιστο στους τριάντα τέσσερις (34). Η πενταμελής επιτροπή, που είναι το Συντονιστικό όργανο, μετά από σύγκληση καθορίζει στις αρχές κάθε Ακαδημαϊκού έτους τον ακριβή αριθμό των μεταπτυχιακών που δύναται να απασχολήσει. Οι τελικοί συμμετέχοντες επιλέγονται κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων τους καθώς και συνέντευξης από την Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος.

Συνοδευτικά δικαιολογητικά έγγραφα

  1. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  3. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας μιας ξένης γλώσσας τουλάχιστον
  4. Πιστοποιητικό επιβεβαίωσης επαγγελματικής εμπειρίας, δημοσιεύσεις, επιστημονικές ανακοινώσεις
  5. Συστατικές επιστολές (μέχρι 2)
  6. Σε περίπτωση εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια, προβλεπόμενα δικαιολογητικά

Ειδική Ομάδα Φοιτητών​

Από τους τριάντα τέσσερις (34) εισακτέους, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) φοιτητές που ονομάζονται ‘ειδική ομάδα’ μπορεί να παρακολουθεί διαδικτυακά όλες τις διαλέξεις και μια ή δύο εβδομάδες ανά ακαδημαϊκό έτος καλείται με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του ΑΠΘ προκειμένου να πραγματοποιήσει όλες τις εργαστηριακές της υποχρεώσεις καθώς και να συμμετέχει στις τελικές γραπτές εξετάσεις. Στην ειδική ομάδα εντάσσονται στελέχη ή προσωπικό επιχειρήσεων συναφούς ή ταυτόσημου αντικειμένου με αυτό της Βιομηχανικής Φαρμακευτικής ή εργαζόμενοι σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 km από το χώρο του πανεπιστημίου. Επιπλέον σε περιπτώσεις σοβαρού κωλύματος παρακολούθησης των διαλέξεων και των εργαστηρίων (πχ σοβαροί λόγοι υγείας), δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στην ειδική ομάδα των ήδη εισαχθέντων φοιτητών, μετά από απόφαση της Συντονιστικής επιτροπής και όταν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Η ακριβής ημερομηνία τέλεσης των εργαστηριακών ασκήσεων καθώς και των εξετάσεων ορίζονται με απόφαση της συντονιστικής επιτροπής του προγράμματος.

Διαδικασία Επιλογής

Η Συντονιστική Επιτροπή ελέγχει τον φάκελο κάθε υποψηφίου και καλεί σε συνέντευξη όσους πληρούν τα κριτήρια επιλογής. Έπειτα εγκρίνει την τελική κατάταξη των επιτυχόντων κάθε ακαδημαϊκού έτους, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του τμήματος και του προγράμματος. 

Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων προηγείται εκείνος που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου σε περίπτωση που προέρχονται από το ίδιο τμήμα. Σε αντίθετη περίπτωση λαμβάνεται υπόψη, η συνάφεια του πτυχίου, ο βαθμός και τέλος η επαγγελματική εμπειρία και  η ερευνητική δραστηριότητα.

Scroll to Top